Regulamin akcji „3000 książek do rozdania”

I.    Postanowienia ogólne


1.    Organizatorem akcji pod nazwą „3000 książek” i fundatorem nagród (zwanej dalej „Akcją”) jest Grupa Wydawnicza Foksal Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000037625, NIP 525-12-20-747 (zwana dalej „Organizatorem”).
2.    Zasady Akcji zawarte są w niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”. Regulamin Akcji dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.gwfoksal.pl.
3.    „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II.    Zasady uczestnictwa


1.    W Akcji mogą brać udział osoby, które mają miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnicy”). W przypadku osób ograniczonych w zdolności do czynności prawnych (poniżej 18 roku życia), Uczestnikiem może być osoba, której rodzice lub opiekunowie prawni wyrażą zgodę na udział w Akcji i zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych o której mowa w art. 8 RODO. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest posiadanie konta email.
2.    W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem (Partnerzy).
3.    Przystąpienie Uczestnika do Akcji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają Uczestnika do udziału w Akcji.
4.    Uczestnictwa w Akcji, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

III.    Przebieg Akcji


1.    Akcja przeprowadzona zostanie w okresie od 17 maja 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
2.    Aby wziąć udział w Akcji należy w okresie wskazanym w pkt III.1 powyżej wysłać maila na adres: 

[email protected], wpisując w tytule: „Zgoda na newsletter” i w treści maila zgodę na przekazywanie informacji handlowych o treści: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od Grupy Wydawniczej Foksal Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie, Domaniewska 48, 02-672 Warszawa”.

Ponadto w treść maila należy wpisać kompletny adres do wysyłki na terytorium Polski, na który przesłana zostanie książka.


3.    Przesyłając maila, o którym mowa w pkt III.2, Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie od Organizatora na wskazany adres mailowy informacji handlowych dotyczących oferty wydawniczej Organizatora. Zgodę można wycofać w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.


IV.    Nagrody oraz zasady ich przekazania


1.    Pierwsze 3000 osób, które prześle do Organizatora maila ze zgodą oraz poprawnym adresem do doręczeń otrzyma od Organizatora losowo wybraną książkę z oferty Organizatora.
2.    W przypadku gdy Uczestnikiem Akcji jest osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, zobowiązana jest ona do dostarczenia Organizatorowi pisemnej zgody na udział w Akcji udzielonej przez rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku niedostarczenia zgody nagrodę otrzyma kolejny Uczestnik biorący udział w Akcji.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagród zwycięzcy z powodu otrzymania niekompletnego adresu,
4.    Nieodebranie nagród z przyczyn, za które Uczestnik ponosi odpowiedzialność, powoduje utratę prawa do tej nagrody.
5.    Uczestnikowi , który otrzymał książkę nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inny tytuł lub ekwiwalent pieniężny.

V.    Ochrona danych osobowych


1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Akcji jest Organizator.
2.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora:
I.    do dnia 24 maja 2018 r. zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.).
II.    od 25 maja 2018 roku dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie odpowiednich przepisów RODO.
3.    Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika oraz przedstawiciela ustawowego (w przypadku Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia) tj.  imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon w ramach Akcji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie Uczestnikom wzięcia w niej udziału i umożliwienie Organizatorowi przeprowadzenia Akcji oraz w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów Organizatora.
4.    Uczestnik, którego dane osobowe przetwarza Organizator, ma prawo do:
I.    dostępu do swoich danych osobowych
II.    żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
III.    żądania usunięcia danych, gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  dane są przetwarzane niezgodnie z prawem
IV.    żądania ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionuje on prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem i  sprzeciwia się usunięciu danych, Organizator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzana,  ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia  lub obrony roszczeń, lub gdy Uczestnik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia czy interesy Organizatora są nadrzędne w stosunku do podstawy sprzeciwu
V.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych  z jego szczególną sytuacją.
5.    Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia Akcji;
6.    Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników biorących udział w Akcji w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


VI.    Postępowanie reklamacyjne


1.    Uczestnik może składać Organizatorowi reklamacje dotyczące uczestnictwa w Akcji w okresie jej trwania.  
2.    Reklamację należy składać w formie pisemnej na adres Organizatora lub mailem na adres wskazany w pkt III.2 Regulaminu.
3.    Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a.    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Uczestnika,
b.    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Uczestnika,
c.    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4.    Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora  poprawnie złożonej reklamacji.
5.    O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej.

VII.    Postanowienia końcowe


1.    Organizator Akcji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. O zmianach Regulaminu Organizator informuje przez zamieszczenie go w zmienionej wersji na Stronie Akcji. Zmiana wchodzi w życie w terminie 2 dni od dnia zamieszczenia zmienionej wersji Regulaminu na stronie Akcji.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3.    Wszelkie informacje o Akcji zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.Grupa Wydawnicza Foksal - WAB - Wilga - Wilga Play - Buchmann - Uroboros - Lipstick Books - Foxgames